DOM BROKERSKI Bankowości Spółdzielczej sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

pismem tym chcieliśmy Przekazać Państwu informację o podjęciu przez nasz Bank współpracy
z brokerem ubezpieczeniowym, który ma być dla Państwa – Klientów Banku Spółdzielczego
w Jordanowie – partnerem, opiekunem i doradcą w zakresie zapewnienia Państwu najkorzystniejszych warunków ochrony ubezpieczeniowej.

Spółka brokerska działa pod Firmą „Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością”
i jest profesjonalnym brokerem ubezpieczeniowym, który uzyskał wymaganą zgodę na prowadzenia działalności brokerskiej ze strony Komisji Nadzoru Finansowego i jest wpisany na listę brokerów ubezpieczeniowych.

Jako broker ubezpieczeniowy Spółka reprezentuje wyłącznie interesy swoich Klientów działając w ich imieniu i na ich rzecz.

Wykonując czynności faktyczne i prawne związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia broker, jako pełnomocnik tych z Państwa, którzy będziecie tym zainteresowani, poszukiwał będzie ochrony ubezpieczeniowej adekwatnej do Waszych potrzeb na możliwie najkorzystniejszych warunkach.

Tym właśnie różni się działalność brokera (reprezentującego swoich Klientów wobec zakładów ubezpieczeń) od agenta ubezpieczeniowego, który działa w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Proponując Państwu rozważenie możliwości skorzystania z usług naszej Spółki brokerskiej chcemy podkreślić, że spółka ta, jako profesjonalny podmiot, działając w Państwa imieniu będzie:

I –   negocjowała z wieloma zakładami ubezpieczeń warunki ochrony Państwa majątku dążąc do tego, by zakres tej ochrony odpowiadał Państwa rzeczywistym potrzebom na możliwie najkorzystniejszych warunkach finansowych.

W wyniku tych negocjacji Broker przedstawi Państwu oferty co najmniej kilku zakładów ubezpieczeń rekomendując tę z nich, która najlepiej spełnia Państwa potrzeby. Ale decyzja należy nadal do Państwa. Możecie przyjąć rekomendację lub dokonać innego wyboru.

II –  sprawować opiekę nad realizacją umowy ubezpieczenia w czasie jej trwania, tj. m.in.

pilnować terminów płatności rat składek, dostarczenia zakładowi ubezpieczeń niezbędnych dokumentów , aneksowania umów, doubezpieczania nowo nabytych składników majątku.

III – służyć pomocą, gdy wystąpi szkoda i niezbędne jest wsparcie Państwa w najtrudniejszym momencie, gdy wskutek zdarzenia losowego zagrożone jest wszystko to na co pracowaliście latami. Nasz Broker pomoże Państwu wówczas w zgłoszeniu szkody i w czynnościach, które należy podjąć, by proces likwidacji szkody i wypłata odszkodowania przebiegły jak najsprawniej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem wsparcia w obszarze ubezpieczenia Państwa majątku prosimy poinformować nas o tym, by nasz pracownik ułatwił Państwu kontakt ze Spółką brokerską i pomógł w wykonaniu prostych czynności inicjujących współpracę.

Kursy walut

Kursy walut2018-09-21 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1661
1 USD3.5489
1 CHF3.6812
1 GBP4.6202
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,72
więcej