Zaproszenie na ZP

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jordanowie zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje w dniu 29.06.2017r. /czwartek/ o godz. 11-tej Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jordanowie, na które serdecznie zapraszamy. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Karczmie „U Lipy” w Jordanowie, przy ulicy 3 Maja 47.

Zgodnie z § 23 ust.4 Statutu w przypadku braku quorum w pierwszym terminie ustala się drugi termin Zebrania w tym samym miejscu po upływie jednej godziny od upływu pierwszego terminu. W drugim terminie Zebranie władne jest podejmować ważne uchwały  niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli w zakresie porządku obrad, który przedstawia się następująco:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli i „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli  Banku Spółdzielczego w Jordanowie”.
 4. Wybór Komisji:
  1. Komisji Mandatowej,
  2. Komisji ds. oceny odpowiedniości,
  3. Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przyjęcie zaktualizowanej „Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie”.
 8. Roczne sprawozdanie finansowe Banku z odbioru bilansu wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za 2016 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie za rok 2016. Omówienie oceny odpowiedniości członków Zarządu i oceny kolegialnej Zarządu w 2016 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą.

Kursy walut

Kursy walut2017-06-22 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1084
1 USD3.6826
1 CHF3.7594
1 GBP4.6443
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,65
WIBOR 3M - średnia 1,71
WIBOR 3M 1,71
więcej