ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jordanowie zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje w dniu 10.05.2022 r. /wtorek/ o godz. 9-tej  Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jordanowie. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Karczmie „U Lipy” w Jordanowie przy ulicy  3 Maja 47.

Zgodnie z § 23 ust.4 Statutu w przypadku braku kworum w pierwszym terminie ustala się drugi termin Zebrania w tym samym miejscu po upływie jednej godziny od upływu pierwszego terminu. W drugim terminie Zebranie władne jest podejmować ważne uchwały  niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli w zakresie porządku obrad, który przedstawia się następująco:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Wybór Sekretarza i Członka Prezydium.
 4. Przyjęcia porządku obrad Zebrania Przedstawicieli oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jordanowie”.
 5. Wybór Komisji:
  1. Komisji Mandatowej,
  2. Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przedstawienie zakresu zmian w Statucie Banku.
 9. Roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie za rok 2021.
 11. Przedstawienie sprawozdań z:
  • działalności Banku Spółdzielczego w Jordanowie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
  • wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • rozpatrzenia wniosków i postulatów zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich, które odbyły się w dniu 25 marca 2022 r.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej, Zarządu Banku i sprawozdaniem finansowym.
 13. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2021 r.
 14. Przedstawienie zaktualizowanego „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie”.
 15. Przedstawienie nowej „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie”.
 16. Przedstawienie Aneksu nr 4 do „Strategii działania Banku Spółdzielczego w Jordanowie na lata 2018-2022”.
 17. Omówienie Protokołu z lustracji pełnej za okres 01.10.2018 r. - 30.09.2021 r. oraz wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
 18. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 • oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jordanowie w 2021 r.,
 • oceny realizacji Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Jordanowie w 2021 r.
 1. Podjęcie pozostałych uchwał w sprawach:
  • zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Jordanowie,
  • oceny dawania rękojmi należytego wykonywania powierzonych obowiązków Członkom Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie w 2021 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie za rok 2021,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Jordanowie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku,
  • udzielenia Pani Agnieszce Mroszczak – Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jordanowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
  • udzielenia Pani Halinie Trzop – Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych Banku Spółdzielczego w Jordanowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 27.07.2021 r. oraz od 29.07.2021 r. do 31.12.2021 r.,
  • udzielenia Panu Kazimierzowi Rusin – Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowo - Księgowych Banku Spółdzielczego w Jordanowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
  • udzielenia Panu Krzysztofowi Walek – Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jordanowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jordanowie za 2021 rok,
  • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Jordanowie za rok 2021,
  • zatwierdzenia zaktualizowanego „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie”,
  • zatwierdzenia nowej „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie”,
  • zatwierdzenie Aneksu nr 4 do „Strategii działania Banku Spółdzielczego w Jordanowie na lata 2018-2022”,
  • wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie,
  • przyjęcia i uchwalenia wniosków zawartych w protokole Komisji Uchwał i Wniosków Banku Spółdzielczego w Jordanowie.
 2. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie § 23 ust. 4 pkt. 1-4 Statutu:

Roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli oraz protokół z Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Centrali  Banku Spółdzielczego w Jordanowie.

Serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółidzlelczego w Jordanowie