Rozliczenia zagraniczne (SWIFT, IBAN)

Przelew transgraniczny

Informacja na temat warunków WYKONYWANIA przelewów transgranicznych W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JORDANOWIE

Banki Spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. prowadzą rozliczenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem Banku BPSDecyzją Prezesa Narodowego Banku Polskiego Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. upoważniony został do dokonywania zdefiniowanych ustawą Prawo dewizowe określonych czynności obrotu dewizowego, w tym między innymi do pośrednictwa w przyjmowaniu i dokonywaniu płatności oraz dokonywaniu transferu krajowych i zagranicznych środków płatniczych w obrocie dewizowym oraz rozliczeń finansowych, będących wynikiem operacji dokonywanych w ramach poszczególnych transakcji. Jednocześnie Bank BPS zobowiązany został do wykonywania kontroli dewizowej w zakresie czynności obrotu dewizowego dokonywanych z jego udziałem lub za jego pośrednictwem. Upoważnia to pracowników Banku do żądania od Klientów ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz udostępniania wymaganych przez Bank dokumentów (art. 14 ustawy Prawo dewizowe).
Zasady wykonywania przez Bank BPS dyspozycji Klientów dotyczących wykonywania poleceń wypłaty w obrocie dewizowym określone zostały w Regulaminie dostępnym we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku, jak również we wszystkich Bankach Spółdzielczych wchodzących w skład Zrzeszenia BPS.
Bank BPS realizuje płatności zgodnie z obowiązującymi standardami międzynarodowymi wykorzystując skomputeryzowaną sieć łączy telekomunikacyjnych dostosowanej do współpracy z urządzeniami komputerowymi banków nadawców i banków odbiorców instrukcji płatniczych. Polecenia wypłaty za granicę realizowane są w walutach uznanych przez Narodowy Bank Polski jako wymienialne.

Wykaz najważniejszych aktów prawnych dotyczących obrotu dewizowego:

  • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160,poz.1063
    z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1999 r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 0 Prawo dewizowe. (Dz. U. Nr 1, poz. 2)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1999 r. W sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu granicznej oraz pocztowej kontroli dewizowej oraz dokumentów stwierdzających uprawnienie do wywozu, wysyłania lub przekazywania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także przypadków, w których dokumenty takie nie są wymagane.

Przelewy z zagranicy - co należy podać:

  • Bank korespondent: Bank BPS S.A.,ul. Grzybowska 81,   00-844 Warszawa
  • kod SWIFT (BIC): POLUPLPRXXX,
  • nr rachunku beneficjenta w formacie IBAN: PL i numer rachunku bankowego w BS Jordanów (26 cyfr)
  • dokładny adres Klienta.