Kredyt obrotowy

Bank Spółdzielczy w Jordanowie oferuje podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kredyty obrotowe na finansowanie bieżącej działalności firmy.
Aby uzyskać kredyt obrotowy należy złożyć w Banku wraz z wnioskiem dokumenty finansowe niezbędne do oceny zdolności kredytowej firmy.

Kredyt obrotowy może być udzielony:

 • w rachunku kredytowym (do 5 lat)
 • w rachunku bieżącym (do 1 roku)

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym  jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności podmiotom, które przez co najmniej 3 miesiące prowadzą działalność gospodarczą. Wysokość kredytu uzależniona jest od indywidualnych potrzeb i możliwości płatniczych kredytobiorcy. Spłata kapitału i odsetek następuje zgodnie z harmonogramem spłat kredytu i odsetek w terminach oraz kwotach uzgodnionych z Klientem.

 Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest na podstawie wniosku posiadacza rachunku, a wysokość limitu uzależniona jest od kondycji finansowej firmy oraz zdolności kredytowej. Odsetki od kredytu naliczane i pobierane są w ostatnim dniu miesiąca za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania limitu. Istnieje możliwość odnowienia kredytu na kolejny okres.

Wysokość oprocentowania kredytów obrotowych wynosi 8,40%. Forma zabezpieczenia kredytu jest ustalana w porozumieniu z kredytobiorcą.

 Aby uzyskać kredyt obrotowy należy złożyć w Banku wraz z wnioskiem dokumenty finansowe niezbędne do oceny zdolności kredytowej firmy. 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o kredyt muszą złożyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych,
  • decyzja o nadaniu numeru NIP,
  • zaświadczenie o numerze REGON,
  • zaświadczenie o uzyskanych dochodach wydane przez Urząd Skarbowy,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatą podatków,
  • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatą składek ZUS,
  • roczne zeznanie podatkowe PIT,
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
  • książka przychodów i rozchodów lub książka przychodów.

 A w przypadku podmiotów działających na zasadzie ryczałtu podatkowego składają dodatkowo:

 -          oświadczenie Wnioskodawcy  o osiągniętych przychodach i dochodach za okres ostatnich 3 miesięcy,

 -         zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych przychodów i wysokości podatków za ostatnie pół roku lub zeznanie podatkowe na odpowiednim formularzu PIT.

Kursy walut

Kursy walut2017-08-21 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1461
1 USD3.5284
1 CHF3.6280
1 GBP4.5261
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
więcej