Zawiadomienie o ZP

04-06-2024

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jordanowie zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje w dniu 26 czerwca 2024 r. /środa/ o godz. 9:00 Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jordanowie, które odbędzie się w Karczmie „U Lipy” w Jordanowie przy ulicy 3 Maja 47.

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu w przypadku braku kworum w pierwszym terminie ustala się drugi termin Zebrania w tym samym miejscu po upływie jednej godziny od upływu pierwszego terminu. W drugim terminie Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jordanowie władne będzie podejmować ważne uchwały  niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania i Członka Prezydium.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jordanowie”.
 5. Wybór Komisji:
  1. Komisji Mandatowej,
  2. Komisji ds. oceny odpowiedniości, która będzie pełnić funkcję Komisji Skrutacyjnej,
  3. Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowej „Polityki w zakresie powoływania i odwoływania oraz oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie”.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowego „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie”.
 10. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie.
 11. Przedstawienie zakresu zmian w Statucie Banku.
 12. Roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
 13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie za rok 2023. Omówienie oceny odpowiedniości członków Zarządu i oceny kolegialnej Zarządu w 2023 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą.
 14. Przedstawienie sprawozdań z:
  • działalności Banku Spółdzielczego w Jordanowie w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
  • wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • rozpatrzenia wniosków i postulatów zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w 2023 r. i Zebraniach Grup Członkowskich, które odbyły się w maju 2024 r.
 15. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej, Zarządu Banku i sprawozdaniem finansowym Banku.
 16. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2023 r.
 17. Przedstawienie Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok oraz zaktualizowanego „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie”.
 18. Przedstawienie zaktualizowanej „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie”.
 19. Przedstawienie Aneksu nr 1 do Strategii zarządzania Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie na lata 2023-2027”.
 20. Informacja dot. lustracji pełnej za okres 01.10.2018 r. - 30.09.2021 r. oraz wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
 21. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 • Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jordanowie w 2023 r.,
 • Oceny realizacji Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Jordanowie oraz „Polityki wynagrodzeń wszystkich pracowników Banku Spółdzielczego w Jordanowie” w 2023 r.
 1. Przedstawienie Protokołu Komisji ds. oceny odpowiedniości w związku z zakończeniem kadencji obecnej Rady Nadzorczej zawierającego:
  • indywidualną wtórną ocenę odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz zbiorową ocenę odpowiedniości Rady Nadzorczej,
  • indywidualną wtórną ocenę odpowiedniości poszczególnych członków Komitetu Audytu oraz zbiorową ocenę odpowiedniości Komitetu Audytu.
 2. Podjęcie pozostałych uchwał w sprawach:
  • zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Jordanowie,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie za rok 2023,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Jordanowie w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku,
  • udzielenia Pani Agnieszce Mroszczak – Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jordanowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
  • udzielenia Pani Halinie Trzop – Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jordanowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
  • udzielenia Panu Kazimierzowi Rusin – Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowo - Księgowych Banku Spółdzielczego w Jordanowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
  • udzielenia Panu Krzysztofowi Walek – Wiceprezesowi Zarządu Handlowych Banku Spółdzielczego w Jordanowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 02.11.2023 r.,
  • udzielenia Pani Joannie Oczkowskiej – Wiceprezesowi Zarządu Handlowych Banku Spółdzielczego w Jordanowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 03.11.2023 r. do 31.12.2023 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jordanowie za 2023 rok,
  • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Jordanowie za rok 2023,
  • samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok,
  • zatwierdzenia zaktualizowanego „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie”,
  • zatwierdzenia zaktualizowanej „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie”,
  • zatwierdzenia Aneksu nr 1 do „Strategii zarządzania Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie na lata 2023-2027”,
  • indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej
  • indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości poszczególnych członków Komitetu Audytu oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Komitetu Audytu;
  • przyjęcia i uchwalenia wniosków zawartych w protokole Komisji Uchwał i Wniosków Banku Spółdzielczego w Jordanowie.
 3. Przedstawienie protokołu Komisji ds. oceny odpowiedniości w sprawie wyników oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Komitetu Audytu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
 5. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.
 6. Przedstawienie protokołu Komisji ds. oceny odpowiedniości, pełniącej funkcję Komisji Skrutacyjnej zawierającego wyniki wyborów do Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie na kadencję 2024-2028 oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia.
 8. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie § 23 ust. 4 pkt. 1-4 Statutu Banku:

Roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na tegorocznym Zebraniu Przedstawicieli oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Jordanowie.

Jednocześnie, ze względów organizacyjnych zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie przez Państwa udziału w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jordanowie telefonicznie: 18-26-75-520 w. 121  w terminie do dnia 20 czerwca 2024 r.

Serdecznie zapraszamy!

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jordanowie

Znajdziesz nas też tutaj