Stawki referencyjne

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Jordanowie uprzejmie informuje, że udziela kredytów opartych na stawce referencyjnej  WIBOR oraz posiada w swojej ofercie lokaty oparte na stawce referencyjnej WIBID.

WIBOR wskaźnik referencyjny Stawek offer z Kwotowań obliczony w trakcie Fixingu (Warsaw Interbank Offered Rate). Stawka WIBOR określa koszt pozyskania pieniądza przez Bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych. Stawka WIBOR stanowi podstawę naliczania oprocentowania kredytów w Banku, tj. średni WIBOR 3M z poprzedniego kwartału + marża Banku.

WIBID wskaźnik referencyjny Stawek bid z Kwotowań obliczony w trakcie Fixingu (Warsaw Interbank Bid Rate). Stawka referencyjna WIBID stanowi podstawę naliczania oprocentowania środków na rachunkach depozytowych.

 Ogólna informacja o wskaźniku referencyjnym oraz jego administratorze:

Stawka WIBOR/WIBID (ang. Warsaw Interbank Offered Rate), ustalana jest zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

Wskaźnik referencyjny jest opracowywany według przyjętej przez GPW Benchmark S.A. metody pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, a szczegóły dotyczące metody opracowania wskaźnika referencyjnego publikowane są na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

Administratorem stawek WIBID i WIBOR od dnia 30 czerwca 2017 r. jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000493097, o kapitale zakładowym w wysokości 2 900 000 zł - opłaconym w całości, NIP 5252546511.

GPW Benchmark S.A posiada zezwolenie na prowadzenie działalności administratora wskaźników referencyjnych stopy procentowej wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Plany awaryjne winny gwarantować niezakłócony dostęp do usług finansowych świadczonych przez Bank, bezpieczeństwo wkładów Klientów zdeponowanych w Banku, skuteczną wewnętrzną koordynację i wymianę informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Banku między innymi poprzez dostarczanie aktualnej, precyzyjnej i spójnej informacji oraz przetrwanie Banku w sytuacjach kryzysowych.

 Informacja o możliwości wprowadzenia przez administratora istotnej zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego:

Bank Spółdzielczy w Jordanowie opracował Plan, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Rozporządzenia BMR, odnosząc się do istotnej zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego, tj. odwołując się do definicji przyjętej przez administratora.

GPW Benchmark S.A. jako podmiot opracowujący wskaźnik referencyjny na podstawie posiadanego zezwolenia w ramach prowadzonej działalności jest uprawniony do wprowadzenia zmiany w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego opublikowanej przez GPW Benchmark S.A. na jego stronie internetowej pod adresem: https://gpwbenchmark.pl/.

Zgodnie z opublikowaną przez GPW Benchmark S.A. informacją ogólną w zakresie procesu zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego dokonanie takiej zmiany przez GPW Benchmark S.A. poprzedza proces konsultacji publicznych, w ramach których GPW Benchmark S.A. określi zakres proponowanej zmiany oraz jej uzasadnienie. Uzasadnieniem dla dokonania zmiany w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego dla GPW Benchmark S.A. może być przykładowo konieczność dostosowania metody opracowywania wskaźnika referencyjnego do wymogów Rozporządzenia BMR, wytycznych organu nadzoru lub rekomendacji jednostki nadzorczej. Konsekwencją dokonania przez GPW Benchmark S.A. zmiany w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego może być zmiana jego wartości. Podwyższenie lub obniżenie wartości wskaźnika referencyjnego w wyniku dokonanej przez GPW Benchmark S.A. zmiany w metodzie jego opracowywania może wpłynąć na wartość wzajemnych świadczeń pomiędzy Klientem a Bankiem w związku z zawartą umową.

Informacje o miejscu publikowania informacji o procedurze wprowadzenia istotnej zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego z odesłaniem do odpowiedniej dokumentacji danego wskaźnika referencyjnego:

Informacje o procedurze wprowadzenia istotnej zmiany metody opracowania wskaźnika umieszczone są na stronie internetowej Banku: www.bsjordanow.pl.

 Informacja o możliwości zaprzestania opracowywania przez administratora wskaźnika referencyjnego w sposób trwały lub czasowy:

GPW Benchmark S.A. jako podmiot opracowujący wskaźnik referencyjny na podstawie posiadanego zezwolenia w ramach prowadzonej działalności jest uprawniony do zaprzestania w sposób trwały opracowywania wskaźnika referencyjnego w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego opublikowanej przez GPW Benchmark S.A. na jego stronie internetowej pod adresem: https://gpwbenchmark.pl/, z zastrzeżeniem przewidzianych w tym zakresie uprawnień organów nadzoru wynikających z art. 21 oraz 23 Rozporządzenia BMR. GPW Benchmark S.A. może podjąć decyzję o zaprzestaniu opracowywania wskaźnika referencyjnego w szczególności z przyczyn biznesowych (czynnik pozaekonomiczny) lub z uwagi na uznanie przez GPW Benchmark S.A., że dane wykorzystywane przez GPW Benchmark S.A. do opracowywania wskaźnika referencyjnego nie są reprezentatywne dla rynku lub realiów gospodarczych, których pomiar jest celem wskaźnika referencyjnego. Zgodnie z opublikowaną przez GPW Benchmark S.A. informacją ogólną w zakresie procesu zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego dokonanie takiej zmiany przez GPW Benchmark S.A. poprzedza proces konsultacji publicznych w ramach których GPW Benchmark S.A. określi datę, od której zamierza zaprzestać opracowywania wskaźnika referencyjnego. Dodatkowym uzasadnieniem dla zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego dla GPW Benchmark S.A. może być przykładowo brak zainteresowania podmiotów przekazujących dane do dalszego przekazywania GPW Benchmark S.A. danych niezbędnych do wyznaczania wartości wskaźnika referencyjnego.

Dodatkowo metoda opracowywania wskaźnika referencyjnego wskazuje, że istnieją okoliczności, w których w danym dniu GPW Benchmark S.A. może nie być w stanie wyznaczyć wartości wskaźnika referencyjnego, na przykład w sytuacji nie otrzymania przez GPW Benchmark S.A. wystarczającej ilości danych niezbędnych do wyznaczenia w danym dniu wartości wskaźnika referencyjnego.

Konsekwencją trwałego lub czasowego zaprzestania przez GPW Benchmark S.A., opracowywania wskaźnika referencyjnego może być brak możliwości wykorzystania przez Bank wskaźnika referencyjnego do ustalenia wartości wzajemnych świadczeń wynikających z zawartej pomiędzy Bankiem a Klientem umowy. W takiej sytuacji zastosowanie znajdą postanowienia umowy łączącej Klienta z Bankiem.

O zaistniałej zmianie stopy procentowej Bank każdorazowo poinformuje na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną, każdego z Kredytobiorców, z którymi zawarte zostały umowy kredytowe oparte na stawce referencyjnej WIBOR i inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia tych kredytów. Do informacji dla Kredytobiorcy Bank dołączy nowy harmonogram spłaty, obejmujący okres obowiązywania nowej stopy procentowej.

W przypadku niezaakceptowania przez Kredytobiorcę zmiany wysokości oprocentowania kredytu, przysługiwać będzie mu prawo pisemnego wypowiedzenia umowy kredytu w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zmianie oprocentowania.

Zmiana stopy procentowej kredytu na skutek istotnego zwiększenia, zawieszenia lub braku notowania stopy referencyjnej WIBOR nie będzie stanowić zmiany umowy kredytu zawartej z klientem Banku i nie będzie powodować konieczności wypowiedzenia warunków umowy kredytu, ani sporządzania aneksu do umowy kredytu.

Tabela określająca aktualne oprocentowanie udzielonych kredytów dostępna będzie w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

Powyższa informacja opracowana została zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (Dz.Urz. UE L 171/1 z dnia 29 czerwca 2016 r. zwane „Rozporządzeniem BMR”).

 Archiwalne stawki referencyjne