O Banku

Historia Banku Spółdzielczego w Jordanowie

RYS HISTORYCZNY

Początki bankowości spółdzielczej w Jordanowie wiążą się z dniem 10 grudnia 1880 roku, kiedy rozpoczęło działalność  Stowarzyszenie Pożyczkowe „Praca i Oszczędność.” W lutym 1881 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia, które zaakceptowało skład dyrekcji w osobach: Michał Huzy, Stanisław Gajewski i Józef Borowiec. Początkowy okres działalności Stowarzyszenia to czas zaborów, wyniszczenia i trudności gospodarczych, przeludnienia w rolnictwie i postępującego rozdrobnienia gospodarstw, a także okres słabego rozwoju przemysłu i handlu.

W tych więc warunkach bardzo trudne zadania stały przed Zarządem Stowarzyszenia-   brakowało nie tylko gotówki, ale także nawet wykwalifikowanych sił do prowadzenia buchalterii.

Mimo trudności finansowych, już w pierwszym roku swej pracy udzielono kilkanaście pożyczek ze zgromadzonych wkładów oszczędnościowych oraz udziałów. Stowarzyszenie realizowało w pełni program statutu; zajmowało się nie tylko działalnościągospodarczą, ale świadczyło też pomoc na rzecz rozwijającego się lokalnegożycia kulturalnego, pomagało i opiekowało się ludnością najuboższą.

Od chwili powstania Stowarzyszenie Pożyczkowe mieściło się w wynajętym budynku pana Hieronima Munka w Jordanowie przy ulicy Rynek 36. W styczniu 1899 r. zdecydowano się na zakup od pana Franciszka Bocheńskiego w Jordanowie przy ulicy Rynek 24 działki, na której rozpoczęto budowę własnego, murowanego budynku. Budowa trwała 2 lata, a jej zakończenie nastąpiło w 1901 r. Stowarzyszenie mieściło się na parterze, zaś piętro wynajęto Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”. W tym okresie w skład dyrekcji Stowarzyszenia wchodzili: Marian Kohler, Józef Kalczyński oraz zaangażowana nieco później na stanowisko buchaltera Stanisława Setmajerowa. W owym czasie prawie we wszystkich okolicznych wioskach działalność prowadziły Kasy Stefczyka. Również w Jordanowie działała Kasa Stefczyka.

Na wspólnym Walnym Zebraniu Członków 14 września 1941 roku dokonano połączenia Kasy Stefczyka ze Stowarzyszeniem Pożyczkowym, przy czym jednostką przejmującą było Stowarzyszenie Pożyczkowe. Uchwalono nowy statut i przyjęto nową nazwę - Bank Spółdzielczy w Jordanowie. Od 1935 r. w skład Zarządu wchodzili: Mieczysław Wawrzyński, Ludwik Pietrzak, Tadeusz Kwak i Kazimierz Zając, a po połączeniu z Kasą Stefczyka: Bronisław Trąd, Antoni Tokarczyk i Jan Martyka.

Bank Spółdzielczy skupiał w swym gronie ludzi wszystkich zawodów – w okresie okupacji był podporą ludzi będących w potrzebie, udzielając im kredytów, umożliwiając przetrwać ten krytyczny okres. W czasie wojny Jordanów został poważnie zniszczony, natomiast majątek Banku nie poniósł żadnych strat – zarówno budynek jak i księgi bankowe, odpowiednio zabezpieczone ocalały w całości. Po wojnie następuje proces przyłączenia do Banku Kas Stefczyka działających w okolicznych wioskach. W latach 1948 - 1949 uchwałami walnych zebrań Bank przejmuje Kasy Stefczyka działające w Skawie, Spytkowicach, Łętowni, Naprawie, Skomielnej Białej, Osielcu i Sidzinie.

Od roku 1950 na członków Zarządu Banku powołani zostają: Jan Martyka – pełniący funkcję Prezesa, oraz Józef Mieczyński i Ludwik Solowski. W tym samym roku zarządzeniem krajowych władz centralnych Bank Spółdzielczy przemianowany zostaje na Gminną Kasę Spółdzielczą,  następnie zaś na Kasę Spółdzielczą i staje się agendą najpierw Banku Gospodarstwa Spółdzielczego, a potem Narodowego Banku Polskiego i Banku Rolnego, wykonując ich dyrektywy. Zmianę przynoszą dopiero lata 1956 - 1959; Bank odzyskuje dawną nazwę, zaś samorząd może ponownie decydować w wielu ważnych sprawach gospodarczych Banku.

W 1960 r. wybudowane zostało II piętro budynku i zmodernizowano pomieszczenia bankowe. Następuje okres stabilizacji w rozwoju Banku, zarówno pod względem gospodarczo – finansowym jak również organizacyjnym.

W roku 1990 nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu, funkcję tę objął Stanisław Job,  na Zastępcę Prezesa powołano Józefa Oprzędka, na członka Zarządu - Romana Steca.

Od początku 1998 r. Bank Spółdzielczy w Jordanowie podjął się realizacji procesu przyłączenia dwóch sąsiednich banków – w Makowie Podhalańskim i w Zawoi. Realizacja planu łączeniowo-naprawczego została zakończona w grudniu 2003 r.

Założony w roku 1879 Bank Spółdzielczy w Makowie Podhalańskim, dawniej podobnych rozmiarów co Bank Spółdzielczy w Jordanowie został przejęty w kwietniu 1998 roku z dużą stratą wynikającą z przeżywanych poważnych trudności finansowych.

Bank Spółdzielczy Zawoi, założony w 1925 roku postanowił przyłączyć się do Banku w Jordanowie z powodu niemożności samodzielnego uzyskania wymaganego przez prawo poziomu kapitałów własnych. Przyłączenie nastąpiło w lipcu 1999 r.

Na posiedzeniu w dniu 11.08.1999 r. Rada Nadzorcza dokonała zmian w składzie Zarządu;  Zastępcą Prezesa została Józefa Worwa - Główny Księgowy Banku, w czteroosobowym Zarządzie znaleźli się również: Roman Stec, który objął funkcję Kierownika Oddziału w Makowie Podhalańskim i Tadeusz Kaczmarczyk -  kierujący Oddziałem w Zawoi.

W Oddziale w Makowie Podhalańskim w ramach programu łączeniowo-naprawczego przeprowadzono gruntowną modernizację budynku biurowego, oraz dokonano wymiany sprzętu komputerowego.

Po przejściu Józefy Worwy na emeryturę w 2002 roku Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Członka Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu Kazimierza Rusina. W 2003 roku na stanowisko Głównego Księgowego powołana została Halina Trzop.

W dniu 27 września 2003 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytkowania nowego budynku Oddziału Banku w Zawoi. Jest to budynek nowoczesny, dobrze wyposażony, umożliwiający obsługę klientów w komfortowych warunkach. Również w tym samym roku Bank zainstalował we wszystkich placówkach bankomaty czynne całodobowo i przeprowadził centralizację swojego systemu komputerowego.

We wrześniu 2005 roku Bank świętował jubileusz 125-lecia swojej działalności. Uświetnieniem jubileuszu było nadanie przez Prezydenta Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski dla Stanisława Joba, Złotych Krzyży Zasługi dla Tadeusza Kaczmarczyka i Romana Steca oraz Srebrnych Krzyży Zasługi dla Józefy Worwy i Danuty Śledź. W listopadzie 2005 roku rozpoczęła działalność Filia Banku w Białce.  W latach 2007 - 2008 Bank przeprowadził gruntowną modernizację budynku biurowego w Jordanowie; wymieniona została stolarka, instalacje (elektryczna, c.o., wod-kan,), bankomat i wrzutnia nocna, oraz dokonano reorganizacji sali obsługi klienta. W 2008 roku na emeryturę przeszedł Tadeusz Kaczmarczyk, a dyrektorem Oddziału w Zawoi została Krystyna Bogdanik.

Od momentu przejścia na emeryturę Tadeusza Kaczmarczyka skład Zarząd pozostał trzyosobowy: Prezes Zarządu - Stanisław Job, Wiceprezes do spraw finansowo-księgowych - Kazimierz Rusin, Wiceprezes do spraw handlowych - Roman Stec.

Z dniem 31 stycznia 2010 roku na emeryturę po długoletniej i pełnej sukcesów pracy zawodowej przeszedł Prezes Zarządu Stanisław Job. Od dnia 1 lutego 2010 roku Rada Nadzorcza obowiązki Prezesa Zarządu powierzyła Romanowi Stecowi, a na stanowisko Wiceprezesa do spraw handlowych powołała Agnieszkę Mroszczak. Na Dyrektora Oddziału w Makowie Podhalańskim Zarząd powołał Piotra Firka.

W dniu 1 października 2010 roku Bank uruchomił Filię w Sidzinie, a w 2011 r. przeprowadził gruntowną modernizację wnętrza budynku biurowego Oddziału w Makowie Podhalańskim. Przebudowano salę obsługi klienta, usytuowaną na parterze budynku, a obsługę kredytową i kierownictwo Oddziału przeniesiono na pierwsze piętro.

W maju 2012 roku zainstalowano bankomat w Osielcu przy pawilonie handlowym "Lewiatan", a w lutym 2013 uruchomiono w Jordanowie drugi bankomat przy markecie "Biedronka". W sierpniu 2013 r. placówki Banku zostały wyposażone w nowe, podświetlane oznakowania zewnętrzne zgodne z jednolitym standardem przyjętym przez Zrzeszenie Banku BPS S.A.

W dniu 04.07.2014 r. zmarł Prezes Zarządu Banku Pan Roman Stec.

Ś.P. Roman Stec objął kierownictwo Banku w czasie kiedy nasz kraj i cała Europa pogrążone były w kryzysie gospodarczym. Został Prezesem Banku, który dynamicznie się rozwijał. W dobie kryzysu, utrzymanie stabilnego rozwoju Banku było dużym wyzwaniem. W latach kiedy pełnił tę funkcję Bank utrzymał dynamikę rozwoju, mimo zawirowań na rynkach finansowych i zaostrzających się przepisów prawnych regulujących działalność bankową. Odszedł przedwcześnie.

W zaistniałej sytuacji Rada Nadzorcza oddelegowała Przewodniczącego Rady Krzysztofa Działka do pełnienia funkcji członka Zarządu i powierzyła mu pełnienie obowiązków Prezesa. Ponadto dokonała wyboru kandydata na Prezesa w osobie Wiceprezesa Zarządu Agnieszki Mroszczak i zgłosiła jej kandydaturę do Komisji Nadzoru Finansowego celem zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu kandydatury przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2015 roku powołała panią Agnieszkę Mroszczak na stanowisko Prezesa Zarządu. Pan Krzysztof Działek po roku pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu powrócił na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu powołała w skład Zarządu panią Halinę Trzop, dotychczasową Główna Księgową, powierzając jej funkcję Wiceprezesa do spraw handlowych. Na Stanowisko Głównego Księgowego Zarząd powołał panią Barbarę Kulka, dotychczas pełniąca funkcję Specjalisty do spraw analiz i ryzyk bankowych.

TERAŹNIEJSZOŚĆ

Mając na celu dalszy rozwój oraz w związku z dynamicznym przyrostem obliga kredytowego i potrzebą adekwatnego zwiększania bazy depozytowej, Bank w lipcu 2016 r. otworzył Filię w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 90. Ponadto w czerwcu 2016 r. Bank przeprowadził  modernizację Filii w Sidzinie mając na celu poprawę warunków obsługi Klienta. W 2018 r. Bank zakupił bankomat do Bystrej Podhalańskiej, przeprowadził modernizację sali obrad w Centrali Banku z przeznaczeniem na trzy nowe pomieszczenia biurowe, a ponadto wykonał modernizację wnętrza budynku Oddziału w Zawoi. Z dniem 1 lipca 2019 roku Bank zamknął Filię w Krakowie, a we wrześniu 2019 roku dokonał wymiany zainstalowanego w placówce w Jordanowie bankomatu na bankomat-wpłatomat. Z dniem 2 stycznia 2020 roku Bank otworzył nową Filię w Bystrej Podhalańskiej, która mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina.Od dnia 1 kwietnia 2020 roku w skład Zarządu banku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu pan Krzysztof Walek, dotychczas pełniący funkcję Kierownika Komórki monitorującej ryzyko.

Bank Spółdzielczy w Jordanowie utrzymuje stały kontakt z lokalnym środowiskiem poprzez wspieranie licznych inicjatyw i organizacji społecznych, edukację dzieci poprzez popularyzowanie idei systematycznego oszczędzania na książeczkach SKO, współfinansowanie organizacji różnych imprez miejskich i wiejskich.

Fundusze własne Banku na dzień 31.08.2020 roku wynoszą 35 402,83 tys. zł., a suma bilansowa osiągnęła kwotę  436 137 tys. zł. Podstawowe wskaźniki określające sytuację ekonomiczno-finansową w Banku oraz jego bezpieczeństwo utrzymują się na bardzo dobrym, stabilnym poziomie.

Misją Banku Spółdzielczego w Jordanowie jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych i bezpiecznych usług bankowych, dostosowanych do potrzeb rynku oraz stymulowanie rozwoju środowiska lokalnego.

Celami strategicznymi Banku Spółdzielczego w Jordanowie są: doskonalenie i rozwijanie oferty produktowej, dążenie do zapewnienia kompleksowości świadczonych usług, umocnienie konkurencyjnej pozycji rynkowej i umacnianie więzi ze środowiskiem lokalnym, dbanie o wiarygodność i reputację Banku a także wzmocnienie atrakcyjności i pozycji rynkowej Banku poprzez wzrost aktywności handlowej i udoskonalenie oferty produktowej.

Wizją Banku Spółdzielczego Jordanowie jest bycie instytucją finansową uniwersalną, nowoczesną  i prężnie rozwijającą się - będącą czołowym dostawcą usług bankowych na terenie swojego działania.

Największym atutem Banku Spółdzielczego w Jordanowie jest indywidualne podejście do każdego Klienta i szybki proces decyzyjny, dający Klientowi możliwość negocjacji korzystnych warunków umowy.

 • w 2009 r. w konkursie na „Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce zorganizowanym przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych,
 • w 2010r.  w konkursach organizowanych przez KZBS:
  • w IX edycji konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie lokalnej”
  • w IX edycji rankingu „Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce w kategorii banków o sumie bilansowej od 100-200 mln PLN
 • w 2012 r. w konkursie na "Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z BPS S.A." Bank Spółdzielczy w Jordanowie zajął 7 miejsce i otrzymał tytuł "Lidera Bankowości Spółdzielczej".
 • w 2014 r. Bank Spółdzielczy w Jordanowie otrzymał wyróżnienie w konkursie na "Najlepszy Bank Spółdzielczy A.D 2013" zajmując 9 lokatę w całym Zrzeszeniu BPS.
 • W 2016 r w konkursie organizowanym przez Gazetę Bankową na "Najlepszy Bank 2016” w kategorii "Duże Banki Spółdzielcze" Bank Spółdzielczy w Jordanowie zajął 2 miejsce.
 • W 2016 r Bank otrzymał wyróżnienie w konkursie "Najlepszy Bank Spółdzielczy A.D. 2015" z BPS
 • W 2017 r Bank otrzymał wyróżnienie - Rekomendacja w konkursie "Najlepszy Bank Spółdzielczy 2017 r."
 • w 2018 r. Bank zajął I miejsce w konkursie „Duma Regionów”- za sprzedaż kart Mastercard
 • W 2019 r. pracownicy Banku Spółdzielczego w Jordanowie otrzymali następujące nagrody:
 • od I do V miejsca – w konkursie „Wygraj z MACIF” zorganizowanym przez MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
 • od I do VI miejsca – w konkursie „Wspieramy Sprzedaż 2019” zorganizowanym przez Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group,

Ponadto w 2019 r. Prezes Zarządu Agnieszka Mroszczak otrzymała Brązowy Krzyż za zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa małopolskiego.

WŁADZE BANKU

Rada Nadzorcza w składzie: Krzysztof Działek – Przewodniczący, Józef Kołodziej – Zastępca Przewodniczącego, Olga Mazur – Sekretarz, Czesław Giza, Stefan Grzechynka, Irena Jędrzejak, Franciszek Kowalczyk, Kazimierz Kowalczyk, Krzysztof Mironiuk, Krzysztof Król, Barbara Nowakowska

Zarząd: Agnieszka Mroszczak -  Prezes Zarządu, Halina Trzop – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Kazimierz Rusin – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Księgowych, Krzysztof Walek - Wiceprezes Zarządu

POZOSTAŁE INFORMACJE

Bank Spółdzielczy w Jordanowie działa na terenie województwa małopolskiego oraz powiatu żywieckiego z terenu województwa śląskiego (zgodnie z paragrafem 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Jordanowie).

Bank Spółdzielczy w Jordanowie jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie i jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

W zakresie powierzania czynności podmiotom zewnętrznym Bank współpracuje z:

Firmą "SoftNet" Sp. z o.o. z siedzibą 30-727 Kraków, ul. Pana Tadeusza 8 - KRS 0000181332, NIP 678-005-23-74, REGON 350506978 - obsługa IT

Firmą BLUE MEDIA S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Haffnera 6 - KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561 - obsługa płatności z tytułu doładowań kont telefonów PRE-PAID, obsługa płatności natychmiastowych.

Kancelarią Radcy Prawnego w Krakowie - obsługa prawna