• O nas
 • Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym

Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym

Informacja o agencie ubezpieczeniowym - Banku Spółdzielczym w Jordanowie

Bank Spółdzielczy w Jordanowie zwany dalej „Bankiem” jest multiagentem ubezpieczeniowym, wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod nr RA 11175186/A. Komisja Nadzoru Finansowego udziela informacji na temat wpisu do rejestru pośredników na wniosek złożony ustnie, pisemnie lub osobiście - w siedzibie urzędu, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa lub za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, znajdującej się na stronie internetowej pod adresem https://rpu.knf.gov.pl.

Bank wykonuje działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 • Generali T.U. S.A.
 • Generali Życie T.U. S.A.
 • Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • Leadenhall Insurance S.A.
 • Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Prevoir – Vie Groupe Prevoir S.A. - Oddział w Polsce

Kopie pełnomocnictw Banku dostępne są na stronie internetowej: www.bsjordanow.pl.

Pracownik Banku wykonujący czynności agencyjne posiada indywidualne upoważnienie, uprawniające go do wykonywania tych czynności i jest zobowiązany okazać je Klientowi.

Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Bank otrzymuje od zakładów ubezpieczeń wynagrodzenie prowizyjne wyrażone procentowo lub kwotowo od wartości składki zapłaconej zakładowi ubezpieczeń przez Klienta (ubezpieczającego). Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Bank nie pobiera wynagrodzenia od Klienta.

Bank informuje, że w zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową istnieje możliwość złożenia reklamacji lub skargi do Banku. Reklamacje niezwiązane z ochroną ubezpieczeniową są rozpatrywane przez Zarząd Banku lub osoby upoważnione przez Zarząd Banku. Można je składać:

 • osobiście w centrali Banku Spółdzielczego w Jordanowie ul. Rynek 44, 34-240 Jordanów lub w dowolnej placówce w/w Banku,
 • listownie na adres centrali Banku Spółdzielczego w Jordanowie ul. Rynek 44, 34-240 Jordanów,
 • w formie elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem formularza kontaktowego podanego na stronie internetowej,
 • faksem na numery centrali Banku Spółdzielczego w Jordanowie lub placówce w/w Banku, centrala tel. 18 267 55 20,
 • ustnie – w przypadku braku możliwości złożenia reklamacji w formie pisemnej.

Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej osobie zgłaszającej. Reklamację określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia Reklamacji zawiadamia się podmiot, który ją zgłosił w terminie, o którym mowa powyżej, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika. Odpowiedź tę można dostarczyć pocztą elektroniczną na wniosek zgłaszającego Reklamację. Klient może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego. Klient może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta. Klient może odwołać się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację do wyższego szczebla decyzyjnego w Banku, Komisji Nadzoru Finansowego, sądu powszechnego lub skorzystać z sądu polubownego przy Związku Banków Polskich lub przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Znajdziesz nas też tutaj