Kredyt inwestycyjny

Bank Spółdzielczy w Jordanowie oferuje podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kredyty inwestycyjne na sfinansowanie długoterminowych inwestycji mających na celu zwiększenie majątku firmy. Aby uzyskać kredyt inwestycyjny należy złożyć w Banku wraz z wnioskiem dokumenty finansowe niezbędne do oceny zdolności kredytowej firmy.

Warunki kredytowania:

 • kredyt przyznawany jest w rachunku kredytowym na okres do 15 lat
 • minimalna kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł
 • prowizja od 3% - 1%
 • opłata przygotowawcza 0,50 % kwoty kredytu min. 400,00 zł max 2.000,00 zł

 

Wysokość oprocentowania kredytów inwestycyjnych jest ustalana w sposób indywidualny i jest uzależniona od kwoty kredytu, okresu kredytowania oraz sytuacji finansowej kredytobiorcy. Forma zabezpieczenia kredytu jest ustalana w porozumieniu z kredytobiorcą.

Podstawą udzielenia kredytu jest:

 • złożenie kompletnej dokumentacji,
 • wykazanie zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami,
 • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, np. hipoteki na nieruchomości, cesji polisy ubezpieczeniowej, weksel itp.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o kredyt muszą złożyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych,
 • decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON,
 • zaświadczenie o uzyskanych dochodach wydane przez Urząd Skarbowy za okres ostatnich trzech miesięcy,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatą podatków,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatą składek ZUS,
 • roczne zeznanie podatkowe PIT ( z dwóch lat poprzednich),
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • książka przychodów i rozchodów lub książka przychodów,
 • inne dokumenty wymagane przez Bank ( np. kosztorys, pozwolenie na budowę, biznes plan.

A w przypadku podmiotów działających na zasadzie ryczałtu podatkowego składają dodatkowo:

 • oświadczenie Wnioskodawcy o osiągniętych przychodach i dochodach za okres 3 miesięcy,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych przychodów i wysokości podatków za ostatnie pół roku lub zeznanie podatkowe na odpowiednim formularzu PIT.