Kredyt inwestycyjny Wspólny Remont

Bank Spółdzielczy w Jordanowie oferuje Wspólnotom Mieszkaniowym kredyty inwestycyjne Wspólny Remont z maksymalnym okresem kredytowania do 10 lat.

Kredyt przeznaczony jest na:

 1. finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych m.in. z: modernizacją, remontem, adaptacją, przebudową, ulepszeniem lub konserwacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach wspólnoty
 2. sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich,
 3. refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków,
 4. spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez wspólnotę w innym Banku.

Aby uzyskać kredyt inwestycyjny Wspólny Remont-  Wnioskodawca składa w Banku wraz z wnioskiem dokumenty finansowe niezbędne do oceny zdolności i wiarygodności kredytowej.

Wymagany minimalny udział środków własnych wspólnoty w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi 20 %. W uzasadnionych przypadkach, Bank może podjąć decyzję o zmniejszeniu do 10% udziału własnego Kredytobiorcy w finansowaniu inwestycji.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 3M i stałej marży Banku w wysokości 1,99 p.p.

Podstawą udzielenia kredytu jest:

 • złożenie kompletnej dokumentacji,
 • wykazanie zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami,
 • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, np. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, cesja wierzytelności z tytułu wpłat członków wspólnoty na fundusz remontowy, cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych.

Wnioskodawca ubiegając się o kredyt musi złożyć następujące dokumenty:

 • Decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • Zaświadczenie o numerze REGON,
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatą podatków,
 • Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatą składek ZUS,
 • Roczne zeznania podatkowe CIT,
 • Sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej za ubiegły rok,
 • Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za ubiegły rok - jeśli jeszcze nie ma to za rok poprzedni lub  Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium,
 • Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali (wymagana forma aktu notarialnego), jeżeli Zarząd został ustanowiony w tej umowie lub Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną (wymagana forma aktu notarialnego) lub uchwała o wyborze Zarządu i sposobie zarządzania nieruchomością wspólną,
 • Odpis z księgi wieczystej nieruchomości z uprawomocnionym wpisem odrębnej własności,
 • Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie zaciągnięcia kredytu,
 • Uchwała członków Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie ustalenia wysokości stawki funduszu remontowego wraz z wyciągiem z protokołem głosowania nad tą Uchwałą, stwierdzającego jej  podjęcie lub nie,
 • Opinia banku (banków) prowadzących rachunek bieżący lub kredytujących Wnioskodawcę,
 • Roczny plan gospodarczy Wspólnoty Mieszkaniowej na rok bieżący,
 • Dokumenty przedstawiające historię wpłat na rachunek funduszu remontowego, co najmniej za okres 6 miesięcy – w przypadku Wnioskodawców niebędących Klientami Banku,
 • Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości wspólnej wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki,
 • Dokumenty dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego: plany, harmonogram prac, pozwolenia, dokumentacja dotycząca posiadania przez wspólnotę mieszkaniową wkładu własnego.