Kredyt "Mój Biznes"

Regulamin udzielania kredytu

„Mój Biznes”

w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

  1. Kredyty udzielane są dla firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania Banku Spółdzielczego w Jordanowie (na terenie województwa małopolskiego, powiatu żywieckiego z terenu województwa  śląskiego), posiadających rachunek rozliczeniowy (bieżący lub pomocniczy) w Banku Spółdzielczym w Jordanowie.
  2. Maksymalna kwota kredytu wynosi: 500.000,00 zł.
  3. Okres spłaty kredytu wynosi do 60 miesięcy, raty płatne miesięcznie.
  4. Nominalne oprocentowanie zmienne kredytu: średni WIBOR 3M z poprzedniego kwartału + marża Banku 5,00 p. p.
  5. Proponowane zabezpieczenie: ubezpieczenie Kredytobiorcy, weksel in blanco, poręczenie wekslowe, pełnomocnictwo do rachunku.
  6. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 350,00 zł.
  7. Od kwoty przyznanego kredytu pobiera się prowizję w wysokości: 2,0 %.
  8. Okres wypłat kredytów: od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

Niniejszy Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Banku w dniu 23.12.2020 r. z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2021 r.