Kredyt obrotowy

Bank Spółdzielczy w Jordanowie oferuje podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kredyty obrotowe na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Aby uzyskać kredyt obrotowy należy złożyć w Banku wraz z wnioskiem dokumenty finansowe niezbędne do oceny zdolności kredytowej Firmy.

Warunki kredytu obrotowego:

 • Oprocentowanie zmienne oparte na stawce średni WIBOR 3M z poprzedniego kwartału i stałej marży Banku 5,20 p.p.
 • Niska prowizja od 3,00% do 2,00% i opłata przygotowawcza 0,50% od kwoty kredytu min. 400,00 zł max 2.000,00 zł,

Podstawą udzielenia kredytu jest:

 • złożenie kompletnej dokumentacji,
 • wykazanie zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami,
 • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, akceptowanych przez Bank,

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o kredyt powinny złożyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych,
 • decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON,
 • zaświadczenie o uzyskanych dochodach wydane przez Urząd Skarbowy za okres ostatnich trzech miesięcy,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatą podatków,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatą składek ZUS,
 • roczne zeznanie podatkowe PIT (z dwóch lat poprzednich),
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • książka przychodów i rozchodów lub książka przychodów,

A w przypadku podmiotów działających na zasadzie ryczałtu podatkowego Firmy składają dodatkowo:

 • oświadczenie Wnioskodawcy o osiągniętych przychodach i dochodach za okres 3 miesięcy,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych przychodów i wysokości podatków za ostatnie pół roku lub zeznanie podatkowe na odpowiednim formularzu PIT.