Kredyt technologiczny z premią technologiczną BGK

Produkt ten przeznaczony jest dla posiadających zdolność kredytową Klientów:

 • prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego, w formie mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
 • zewnętrznych i wewnętrznych.

Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji technologicznej  polegającej na: zakupie nowej technologii lub wdrożeniu własnej nowej technologii.

kredyt technologiczny służy do sfinansowania część wydatków kwalifikowanych inwestycji technologicznej. Kredytobiorca we wniosku o dofinansowanie uwzględnia wysokość kredytu na innowacje technologiczne w wysokości nie większej niż 75% wartości wydatków kwalifikowanych. Pozostałe 25% wydatków kwalifikowanych wykazuje we wniosku o dofinansowanie dla BGK jako udział własny. Przez udział własny należy rozumieć, udział Kredytobiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej pochodzący ze środków innych niż środki kredytu technologicznego lub środki uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów, gwarancji lub poręczeń, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

Bank udziela kredytu technologicznego przedsiębiorcy, który:

 • prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie prowadzi działalności wykluczonej;
 • posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy;
 • posiada zdolność kredytową na podstawie przeprowadzonej analizy zdolności kredytowej przez Bank;
 • otrzyma od BGK promesę uzyskania premii technologicznej i podpisze z BGK umowę o dofinansowanie w formie premii technologicznej;
 • posiada rachunek bieżący w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty. Nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku rachunek bieżący, przed uruchomieniem kredytu.

Kredyt technologiczny z premią technologiczną BGK może być udzielany na okres do 15 lat.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce średni WIBOR 3M z poprzedniego kwartału i stałej marży Banku 4,95 p.p.

Podstawą udzielenia kredytu jest:

 • złożenie kompletnej dokumentacji,
 • wykazanie zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami,
 • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o kredyt powinny złożyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych,
 • decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON,
 • zaświadczenie o uzyskanych dochodach wydane przez Urząd Skarbowy za okres ostatnich trzech miesięcy,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatą podatków,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatą składek ZUS,
 • roczne zeznanie podatkowe PIT ( z dwóch lat poprzednich),
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • książka przychodów i rozchodów lub książka przychodów,
 • inne dokumenty wymagane przez Bank (np. kosztorys, pozwolenie na budowę, biznes plan).

A w przypadku podmiotów działających na zasadzie ryczałtu podatkowego składają dodatkowo:

 • oświadczenie Wnioskodawcy o osiągniętych przychodach i dochodach za okres 3 miesięcy,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych przychodów i wysokości podatków za ostatnie pół roku lub zeznanie podatkowe na odpowiednim formularzu PIT.

Dodatkowymi dokumentami, wymaganymi na etapie złożenia wniosku o udzielenie kredytu technologicznego są:

 1. wniosek o dofinansowanie, który Kredytobiorca będzie składał / złożył do BGK w celu uzyskania dofinansowania w formie premii technologicznej;
 2. harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, Bank akceptuje wzór harmonogramu nadany przez BGK;
 3. biznesplan / studium wykonalności – Bank akceptuje wzór biznesplanu / studium wykonalności nadany przez BGK.