Kredytowa Linia Hipoteczna

Bank Spółdzielczy w Jordanowie oferuje podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą Kredytową Linię Hipoteczną

Jest to kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipotecznie, przeznaczany na dowolny cel związany z prowadzona działalnością.

Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od wskaźnika LtV, tj. procentowego stosunku wnioskowanej kwoty kredytu do rynkowej wartości nieruchomości. Wskaźnik LtV nie może być wyższy niż:

 1. 80% w przypadku gdy zabezpieczenie kredytu stanowi:
 2. nieruchomość mieszkalna tj. w szczególności: lokal mieszkalny, apartament wczasowy, segment, bliźniak, dom jednorodzinny;
 3. nieruchomość rolna (zabudowana lub niezabudowana) wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie;
 4. 75% w przypadku gdy zabezpieczenie kredytu stanowi lokal lub budynek o przeznaczeniu usługowym lub handlowym;

Aby uzyskać ten kredyt należy złożyć w Banku wraz z wnioskiem dokumenty finansowe niezbędne do oceny zdolności kredytowej Firmy.

Warunki Kredytowej Linii Hipotecznej:

 • Minimalna kwota kredytu wynosi 5.000 PLN.
 • Kredyt przyznawany jest w rachunku kredytowym na okres do 20 lat.
 • Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce średni WIBOR 3M z poprzedniego kwartału i stałej marży Banku 4,30 p.p.
 • Niska prowizja od 3,00% do 2,00% uzależniona od kwoty kredytu i opłata przygotowawcza 0,50% od kwoty kredytu min. 400,00 zł max 2.000,00 zł,.

Podstawą udzielenia kredytu jest:

 • złożenie kompletnej dokumentacji,
 • wykazanie zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami,
 • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu (obligatoryjnie) hipoteka na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym, należącej/cym do Wnioskodawcy lub osoby trzeciej; przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką (jeśli nieruchomość jest zabudowana); pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank; weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o kredyt powinny  złożyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych,
 • decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON,
 • zaświadczenie o uzyskanych dochodach wydane przez Urząd Skarbowy za okres ostatnich trzech miesięcy,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatą podatków,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatą składek ZUS,
 • wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatą podatku od nieruchomości,
 • polisa ubezpieczeniowa nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu, wraz z OWU i potwierdzeniem opłaty składki,
 • roczne zeznanie podatkowe PIT ( z dwóch lat poprzednich),
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • książka przychodów i rozchodów lub książka przychodów.

A w przypadku podmiotów działających na zasadzie ryczałtu podatkowego składają dodatkowo:

 • oświadczenie Wnioskodawcy o osiągniętych przychodach i dochodach za okres 3 miesięcy,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych przychodów i wysokości podatków za ostatnie pół roku lub zeznanie podatkowe na odpowiednim formularzu PIT.