Split Payment - druk przelewu

Rekomendacja

Związku Banków Polskich

dotycząca sposobu wypełnienia papierowego formularza przelewu pod realizację płatności podzielonej

 1. Wprowadzenie
 1. Odwołania do zewnętrznej dokumentacji.
 

Numer dokumentu

Tytuł

Wydawca

1

PN-F-01101:2017

Norma Polska. Bankowość i pokrewne usługi finansowe. Formularz wpłaty gotówkowej/polecenia przelewu (WP).

PKN

2

Specyfikacja techniczna nr 12

Wymiana danych między systemami informatycznymi banku a systemami Elixir i Euro Elixir. Cz. I v. 1.2

KIR

3      
 1. Stosowana notacja.

  Nazwa elementu w tabeli

  Opis

  Format pola

  n – dozwolone tylko cyfry (0-9)

  a – dozwolone tylko wielkie litery (A-Z)

  x – dowolny znak

  c – dozwolone tylko wielkie litery i cyfry (A-Z), (0-9)

  d – liczba dziesiętna

  ! – stała długość

  [ ] – wartość opcjonalna

 2. Dopuszczalne znaki

W treści zlecenia dopuszczalne są następujące znaki:

 • - małe i wielkie litery,
 • - cyfry,
 • - znaki specjalne:
 • / - ? : (  ) . , ‘ +
 1. Opis wypełnienia papierowego formularza
  1. Wymagania KIR dla polecenia przelewu.

   Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej nr 12 cz. I komunikat płatniczy powinien zawierać nastepujące dane w polu 70 – pole tytułem:

   Nazwa podczłonu

   Rozmiar

   /VAT/ kwota podatku VAT

   /IDC/ numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo numer za pomocą którego nabywca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (dla płatności dotyczących korekt faktur VAT) albo numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (dla zwrotów dokonywanych przez urząd skarbowy w trybie, o którym mowa w art. 87 ust. 6b ustawy o podatku, od towarów i usług) albo numer za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) albo numer za pomocą którego posiadacz rachunku VAT identyfikowany jest na potrzeby podatku (w przypadku przekazywania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku)

   /INV/ numer faktury VAT, w związku z którą dokonywana jest płatność, albo numer faktury korygującej (dla płatności dotyczących korekt faktur VAT) albo okres, którego dotyczy wniosek o zwrot (dla zwrotów dokonywanych przez urząd skarbowy w trybie, o którym mowa w art. 87 ust. 6b ustawy o podatku, od towarów i usług) albo numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) albo wyrazy „przekazanie własne” (w przypadku przekazywania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku)

   /TXT/ tekst wolny

   5x! 13d   *)

   5x! 14x

   5x! 35x

   5x! 33x

   *) część całkowita kwoty oddzielona jest od części dziesiętnej przecinkiem

  2. Sposób wypełnienia dokumentu papierowego

Wzór papierowego formularza wpłaty gotówkowej/polecenia przelewu (WP) wg PN-F-01101

przelewMPP