• POL-IKE

  POL-IKE

  Zapewnij sobie dostatnią przyszłość!

  POL-IKE – już dziś pomyśl o zabezpieczeniu swojej przyszłości na emeryturze!

  Indywidualne Konto Emerytalne POL-IKE daje możliwość długoterminowego odkładania pieniędzy, a dzięki zwolnieniu z podatku dochodowego od zysków kapitałowych, pozwala osiągnąć wyższy zysk niż z innych form oszczędzania.

  Bank Spółdzielczy w Jordanowie nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zatem tworząc produkt emerytalny (Indywidualne Konto Emerytalne POL-IKE)  Bank nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

  Informacja, wynikająca z wymogu określonego w art 6 ust. 1 SFDR, dla klientów zainteresowanych otwarciem rachunku Indywidualne Konto Emerytalne POL-IKE w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

  Dnia 29 grudnia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Sustainable Finance Disclosure Regulation”), zwane dalej: Rozporządzeniem SFDR, którego celem jest zwiększenie przejrzystości w odniesieniu do sposobu wprowadzania do działalności przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ich decyzjach inwestycyjnych oraz doradztwie inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym. Zgodnie z art. 2 pkt 22) Rozporządzenia SFDR przez ryzyka dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Wymogi określone w Rozporządzeniu SFDR nałożone zostały na uczestników rynku finansowego, do których zaliczany jest m.in. twórca produktu emerytalnego, oferujący produkt emerytalny oraz na doradców finansowych świadczących usługi doradztwa ubezpieczeniowego lub inwestycyjnego. W związku z tym, iż w ofercie Banku Spółdzielczego w Jordanowie (zwany dalej: Bankiem) znajduje się produkt - rachunek oszczędnościowy POL-IKE, stanowiący produkt emerytalny w rozumieniu art. 2  pkt 8) Rozporządzenia SFDR, Bank należy uznać za uczestnika rynku finansowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. d) Rozporządzenia SFDR i tym samym zobowiązany jest do dokonania stosownych ujawnień w zakresie oferowanego produktu finansowego POL-IKE wynikających z Rozporządzenia SFDR.

  Mając na uwadze powyższe informujemy, że POL-IKE jest wyodrębnionym rachunkiem oszczędnościowym, nie będącym rachunkiem płatniczym, prowadzonym przez Bank, na którym gromadzone są środki pieniężne klienta, stąd też produkt ten nie wprowadza ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, o którym mowa w art. 2 pkt 22) Rozporządzenia SFDR, w związku z tym nie ma ono wpływu na zwrot z tytułu produktu finansowego. Bank  tworząc POL-IKE nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, które stosowanie do art. 2 pkt 24) Rozporządzenia SFDR oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu, albowiem nie jest to produkt finansowy mający na celu zrównoważone inwestycje w działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17) Rozporządzenia SFDR.

  Dlaczego warto?

  zabezpieczasz przyszłość niezależnie od ZUS - masz pewny zysk, bo mamy atrakcyjne oprocentowanie

  otwarcie i prowadzenie rachunku jest bez opłat

  nie masz obowiązku dokonywania regularnych wpłat, a ich częstotliwość zależy od Twoich możliwości finansowych

  maksymalna kwota wpłat w 2022 roku wynosi 17 766 zł

  możesz obserwować oszczędności w swojej bankowości internetowej

  środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego

  Znajdziesz nas też tutaj